Träning för verkligheten

JENSENs utbildningskoncept “Träning för verkligheten” genomsyrar verksamheten på alla våra förskolor och innebär att vi förbereder barnen för nästa steg i livet. Bildning, goda sociala färdigheter och tilltro till sin egen förmåga gör att barnen från JENSEN förskola bemöter sin framtid med en känsla av att de kan, vill och vågar. Det innebär även att vi prioriterar de områden som lägger grunden för ditt barns långsiktiga lärande och utveckling samt har fokus på den medvetna och lustfyllda undervisningen.

Utepedagogik och äventyr i skog och stad
För att ge barnen en bra start på dagen, inleder vi varje dag med att vara utomhus i friska luften, där barnen genom lek och aktiviteter får utlopp för sitt rörelsebehov. Flera gånger i veckan ger vi oss av till parker och andra platser runt om i vår stad. Ett viktigt moment i vår pedagogik är att barnen tidigt får träna på att promenera och bekanta sig med lokaltrafiken som kan ta oss på många spännande äventyr.

Minst en dag i veckan har vi utflyktsdag då vi oftast tar med oss lunchen ut. Vi tar oss gärna till skogen för att kunna arbeta med lärande inom naturvetenskap och läroplanens övriga områden. Vi vill att barnen får uppleva naturens lugn och får möjlighet att upptäcka allt som sker bland träd, stenar och vattenpölar. För de yngre barnen som sover mitt på dagen väljer vi miljöer där vi kan sätta upp våra tält att sova i. Att sova utomhus är skönt och ger ett avbrytande lugn i barnens vardag som präglas av många intryck och sociala kontakter. Barnen får rikligt med frisk luft och slipper jäkta tillbaka till förskolan för att sova. Vi är också måna om att barnen ska ges möjlighet att ta del av stadens kulturutbud och besöker därför regelbundet både bibliotek och muséer.

Fokus på lärande
Förskolans uppdrag är att i en kärleksfull, varm miljö ge barnen omvårdnad så de mår bra och är trygga för att kunna utforska, lära och tänka tillsammans med andra barn. Enligt läroplanen för förskolan har vi ett tydligt uppdrag att förena omsorg med utbildning. Vi skapar relationer som ger barnen trygghet i deras utforskande, lärande och tänkande. Vi lägger stort fokus på medveten undervisning som sker i ett lekfullt, upptäckande samspel mellan barn och pedagoger. Våra kompetenta pedagoger genomför dagligen vad vi kallar “lärcirklar”. De handlar om att väcka nya tankar och lägga en grund inom områden som exempelvis matematik, naturvetenskap, språk och hälsa. Våra förskollärare kvalitetssäkrar innehållet i lärcirklarna och säkerställer att vi täcker läroplanens alla delar.

Ett starkt språk berikar ditt barn 
Med ett tydligt fokus på språkinlärning vill vi skapa de bästa förutsättningarna för barnens förmåga att kommunicera och inhämta kunskap. Vi tar tillvara på varje barns språkliga förkunskaper och intressen och stimulerar dem vidare med exempelvis sång, språklekar och drama. Vårt medvetna arbete med berättande och högläsning väcker läsglädjen och ökar barnens ordförråd vilket är grunden till den fortsatta språk- och läsutvecklingen. Läsning är en naturlig del av vår vardag och barnen tycker att det är spännande att tillsammans med sina vänner prata om det vi har läst och på så vis tränas barnens hörförståelse.

Konst och kultur
Vi tar fasta på vikten av att barn behöver få använda sig av flera olika estetiska uttrycksformer. Att bearbeta sina intryck och tillgodogöra sig ny kunskap genom kreativa aktiviteter är betydelsefullt för att skapa en förståelse för sin omvärld. Vi låter oss inspireras av de mest framstående inom sitt område och genom att studera kända verk och pröva olika tekniker utvecklar barnen sin skapandeförmåga. Drama och teater är givna inslag i vår verksamhet. Att få gestalta sina känslor och prova på att gå in i olika roller utvecklar både den empatiska förmågan och barnets självkänsla. Dessutom ger det barnen möjlighet att på ett naturligt sätt öva på att agera och prata inför en grupp.

Matematik är både viktigt och roligt
Att i tidig ålder börja öva på matematikens grunder gör en betydande skillnad för hur barnet senare klarar matematiken i skolan. Problemlösning, de fyra räknesätten samt geometri såsom form, position, rymd och mått är exempel på olika matematiska begrepp som vi jobbar med på förskolan. Vardagsmatematiken finns överallt, och vi uppmärksammar detta både ute, i hallen och vid matsituationerna utöver de organiserade lärcirklarna med matematikfokus.