Bildningsresan börjar här

Barnens bildningsresa börjar hos oss, en lustfylld resa mot att bli självständiga, motiverade och kreativa individer.

Bildningsresan börjar här

Vi vill kunna ge våra förskolebarn en extra dimension under sin förskoletid, en introduktion till vårt historiska kulturarv och en första referensram utifrån vilken de kan sätta sina kunskaper i ett sammanhang. Därför får barnen hos oss uppleva klassiska och historiskt viktiga verk inom konst, musik och litteratur.

Svenska och matematik är ämnen som man behöver öva mycket på för att bemästra, varför vi genom hela förskoletiden fokuserar på förberedande läs-, skriv- och räkneinlärning. Det gör vi bland annat genom att arbeta med den fonologiska medvetenheten och träna på att lösa matematiska problemställningar som vi möter i vardagen.

Ett utvecklat empatiskt förhållningssätt är viktigt både i relationen till sig själv och till andra. Vi arbetar därför ständigt för att barnen ska utveckla sina sociala förmågor, lära sig att balansera och navigera mellan egna och andras behov. Respekt, hänsyn och självkänsla samspelar, vi lyfter såväl filosofiska som vardagsnära frågor för att stimulera reflektion, fantasi och det fria, egna tänkandet.