Bildningsresan börjar här

Barnens bildningsresa börjar hos oss, en lustfylld resa mot att bli självständiga, motiverade och kreativa individer.

Bildningsresan börjar här

Det finns barnlitteratur som alla barn borde få ta del av. Det finns klassisk musik som alla barn borde få uppleva. Det finns klassisk konst som alla barn borde få se, uppleva och känna. Vi vill kunna ge våra förskolebarn en extra dimension under sin förskoletid, en introduktion till vårt historiska kulturarv och en första referensram utifrån vilken barnen kan sätta sina kunskaper i ett sammanhang.

Svenska och matematik är ämnen som man behöver öva mycket på för att bemästra, varför vi genom hela förskoletiden fokuserar på förberedande läs-, skriv och räkneinlärning. Det gör vi bland annatgenom att arbeta med den fonologiska medvetenheten och träna på att lösa matematiska problemställningar som vi möter i vardagen.

Ett utvecklat empatiskt förhållningssätt är en avgörande faktor för att en individ ska växa upp med god självkänsla och kunna skapa bra kamratrelationer. Därför arbetar vi ständigt med barnens sociala förmågor och vi tränar på hur man för sig i verkligheten. Vi samtalar om vardagen och lyfter filosofiska öppna frågor för att stimulera fantasi, reflektion och det fria egna tänkandet.